Expertisecentrum Europees Recht

Currently in the spotlights

  • Over het ECER ECER

Over het ECER

ECER

Het Expertisecentrum Europees Recht is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ECER staat ten dienste van de departementen en heeft tot doel expertise op het gebied van het Europees recht binnen de centrale overheid te bevorderen, mede ter bevordering van een consistente behandeling van Europeesrechtelijke vraagstukken.

Uitgelicht

EU-Handvest Grondrechten

met toelichting en rechtspraak

EU-Handvest Grondrechten

Nieuwe Hofzaken

inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

28 juli 2016 Alleen de Raad is bevoegd vast te stellen of een niet-bindende internationale overeenkomst met een derde land moet worden ondertekend. Daarom moet een besluit van de Commissie tot ondertekening van een Memorandum of Understanding met Zwitserland nietig worden verklaard. Dat heeft het EU-Hof bepaald in een beroep van de Raad tegen de Commissie.

27 juli 2016 Geschillen tussen EU-instellingen en hun personeelsleden worden voortaan behandeld door het EU-Gerecht. Het speciale Gerecht voor ambtenarenzaken verdwijnt per 1 september 2016.

Kalender

22 sep 16

Actuele jurisprudentie van het Hof van Justitie EU

Behalve aan ontwikkelingen in en rond rechtspraak, zowel institutioneel als formeelrechtelijk, wordt aandacht besteed aan relevante ontwikkelingen in en rond het Europese materiële recht van het afgelopen jaar. Sprekers: mr. R.J.M. (Ronald) van den Tweel,mr.dr. M. (Mielle) Bulterman, mr.drs. C.A.H.M. (Caroline) ten Dam