Expertisecentrum Europees Recht

Currently in the spotlights

  • Over het ECER ECER

Over het ECER

ECER

Het Expertisecentrum Europees Recht is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ECER staat ten dienste van de departementen en heeft tot doel expertise op het gebied van het Europees recht binnen de centrale overheid te bevorderen, mede ter bevordering van een consistente behandeling van Europeesrechtelijke vraagstukken.

Uitgelicht

EU-Handvest Grondrechten

met toelichting en rechtspraak

EU-Handvest Grondrechten

Nieuwe Hofzaken

inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

13 december 2018 De EU en de lidstaten zijn gezamenlijk bevoegd voorstellen in te dienen in het kader van het Verdrag van Canberra over de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren. De EU beschikt ook niet over een impliciete exclusieve bevoegdheid omdat er geen overlap is tussen de betrokken internationale verbintenissen en de interne EU-regelgeving. De Commissie heeft in dat kader bovendien niet aangetoond dat er risico op aantasting of wijziging van EU-recht bestaat. Hoewel de lidstaten kunnen besluiten de Unie exclusief te laten optreden in gevallen van een gedeelde bevoegdhied, dit in deze specifieke zaken strijdig zou zijn met het volkenrecht. Besluiten van het comité van permanente vertegenwoordigers van de Raad (Coreper) die rechtsgevolgen teweeg brengen, kunnen door het EU-Hof worden getoetst.

4 december 2018 Artikel 50 VEU laat eenzijdige intrekking van de kennisgeving van het voornemen om zich uit de EU terug te trekken toe tot het moment dat de terugtrekkingsovereenkomst formeel is gesloten. Voorwaarden daarbij zijn wel dat tot die intrekking is besloten overeenkomstig de grondwettelijke bepalingen van de lidstaat, zij formeel ter kennis wordt gebracht van de Europese Raad en het geen misbruik betreft. Dit heeft advocaat-generaal Campos Sánchez-Bordona aan het EU-Hof geadviseerd.