Expertisecentrum Europees Recht

Uitgelicht

Nieuwe Hofzaken

inclusief verwijzingsuitspraken

nieuwe hofzaken

EU-Handvest Grondrechten

met toelichting en rechtspraak

EU-Handvest Grondrechten

18 november 2014 Op 1 december 2014 komt een einde aan de overgangsbepalingen inzake de maatregelen voor politiële en justitiële samenwerking die vóór het Verdrag van Lissabon tot stand zijn gekomen (de oude ‘derde pijler’ van de EU). Concreet betekent dit dat ten aanzien van die maatregelen de Europese Commissie en het EU-Hof volledige bevoegdheden krijgen. De lidstaten hoeven echter geen “lawine aan bureaucratische inbreukprocedures” op 1 december te verwachten, aldus Commissaris Timmermans.

17 november 2014 Ook ondersteunend militair personeel kan asiel aanvragen indien zij dreigen te worden vervolgd of gestraft voor weigering van hun dienstplicht wanneer daarbij oorlogsmisdrijven kunnen worden gepleegd. Dit schrijft AG Sharpston in haar conclusie naar aanleiding van prejudiciële vragen van het Bayerische Verwaltungsgericht München. De handelingen van betrokkenen moeten echter wel een noodzakelijk element vormen van de te plegen oorlogsmisdrijven.

Kalender

21 Nov 14

NVER-najaarsvergadering: "Van Acces-provider tot Zoekmachine: De aansprakelijkheid van internet-tussenpersonen in het Unierecht."

Op vrijdag 21 november a.s. vindt de Najaarsvergadering van de NVER (Nederlandse Vereniging voor Europees Recht) plaats. De najaarsvergadering zal worden gewijd aan de aansprakelijkheid van internet-tussenpersonen in het Unierecht.

9 Dec 14

Europees burgerschap en constitutionalisering van de EU

“European citizenship and the constitutionalisation of the European Union” is de titel van het recente proefschrift van Hanneke van Eijken (UU) dat zij zal toelichten tijdens een lunchbijeenkomst op dinsdag 9 december. Deze bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van het Expertisecentrum Europees Recht van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Juridisch Forum van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan vanaf nu.