Expertisecentrum Europees Recht

Nieuwsbrief EU-Hof

De Nederlandse griffie van het EU-Hof publiceert vrijwel wekelijks een nieuwsbrief met daarin een aankondiging van arresten en conclusies. Onderstaand treft u de meeste recente nieuwsbrief aan.

Nieuwsbrief voor de week van

Dinsdag 20 februari 2018

Arrest in zaak C-16/16 P België / Commissie (BE)

(aanbeveling Commissie)

 

Op 14 juli 2014 heeft de Europese Commissie een Aanbeveling vastgesteld ter bescherming van gebruikers van onlinegokdiensten. België vordert nietigverklaring van deze aanbeveling. Het Gerecht van de EU beschouwde de vordering in 2015 niet-ontvankelijk, omdat een aanbeveling niet bindend is. Het Hof van Justitie doet thans uitspraak in hogere voorziening. In zijn conclusie heeft advocaat-generaal Bobek het Hof geadviseerd de vordering wél ontvankelijk te verklaren.

 

Dinsdag 20 februari 2018

Conclusie in zaak C-441/17 Commissie / Polen (PL)

(Polen - oerbos)

 

Volgens de Europese Commissie handelt Polen in strijd met de  habitatrichtlijn (92/43/EEG) en de vogelrichtlijn (2009/147/EG). Het gaat daarbij om een beslissing van de Poolse minister van Milieubeheer van 25 maart 2016 om het bosbeheer in het Natura 2000-gebied Puszcza Białowieska te wijzigen. In een kortgedingprocedure legde het Hof al voorlopige maatregelen op ter bewaring van het gebied.

 

Woensdag 21 februari 2018

Arrest in zaak C-518/15 Matzak (BE)

(wachtdiensten brandweer)

 

Rudy Matzak werkt als vrijwillig brandweerman in Nijvel. In een geschil met zijn werkgever rees de vraag of de wachtdienst die hij thuis vervult, te beschouwen is als arbeidstijd. Hij moet dan namelijk beschikbaar blijven en op korte tijd in de kazerne aanwezig kunnen zijn. Het arbeidshof Brussel heeft het Hof van Justitie om verduidelijking van richtlijn 2003/88 betreffende de arbeidstijd verzocht, meer bepaald over de begrippen “arbeidstijd” en “rusttijd” in het kader van thuiswachtdiensten.

 

Woensdag 21 februari 2018

Conclusie in zaak C-667/16 Nooren (NL)

(landbouwsubsidies)

 

In 2012 is Nooren een korting van landbouwsubsidies opgelegd wegens overtredingen op het gebied van het dierenwelzijn. Het Nederlandse College van Beroep voor het bedrijfsleven vraagt zich af of een en ander strookt met de Europese regelgeving ter zake (verordening 1122/2009).

 

Woensdag 21 februari 2018

Hoorzitting in zaak C-137/17 Van Gennip e.a. (BE)

(vuurwerk)

 

In een strafzaak inzake overtredingen van de Belgische regelgeving met betrekking tot springstoffen, rijzen vragen over de verenigbaarheid van die wetgeving (het vergunningenstelsel, een federale springstoffenvergunning en een gewestelijke milieuvergunning voor de opslag van vuurwerk) met de vuurwerkrichtlijn (2013/29) en de dienstenrichtlijn (2006/123).

 

Donderdag 22 februari 2018

Arrest in gevoegde zaken C-398/16 X C-399/16 X (NL)

(fiscaliteit)

 

De Hoge Raad stelt het Hof vragen over de aftrek van rente die moeder-dochter fiscale eenheden in mindering mogen brengen. Volgens het Nederlandse recht geldt deze enkel wanneer beide vennootschappen in Nederland zijn gevestigd. De vraag rijst of dit verenigbaar is met het EU-recht.

 

Donderdag 22 februari 2018

Arrest in zaak C-103/16 Porras Guisado (ES)

(moederschapsrichtlijn – collectief ontslag)

 

In het kader van een collectief ontslag in 2013 werd een zwangere werkneemster bij de Spaanse bank Bankia ontslagen. De Spaanse rechter vraagt zich af of een en ander strookt met de bescherming van zwangere werkneemsters tegen ontslag (richtlijn 92/85/EEG).

 

Donderdag 22 februari 2018

Conclusie in zaak C-632/16 Dyson (BE)

(energielabels stofzuigers)

 

Volgens Dyson misleiden de EU-energielabels voor stofzuigers de consument. De energieprestatietesten zijn namelijk uitgevoerd met lege stofzak. De resultaten van klassieke stofzuigers zouden volgens hem bij een volle stofzak ongunstiger uitvallen. Voor de modellen van Dyson geldt dat echter niet, omdat zij niet voorzien zijn van een stofzak. Dyson wil extra informatie aanbrengen op zijn producten. De Rechtbank van koophandel van Antwerpen vraagt het Hof in dat verband om verduidelijking van de stofzuigerverordening (665/2013).

 

Donderdag 22 februari 2018

Conclusie in zaak C-44/17 The Scotch Whisky Association (DE)

(oorsprongsbenamingen)

 

In deze zaak gaat het om het gebruik van de aanduiding “Glen Buchenbach” voor een niet-Schotse Whisky. Volgens The Scotch Whisky Association is het gebruik van “Glen” in strijd met de bescherming van geografische aanduidingen (verordening 110/2008). De Duitse rechter waarbij de zaak aanhangig werd gemaakt (Landgericht Hamburg) heeft het Hof verzocht het toepassingsgebied van de bescherming van geografische aanduidingen te verduidelijken.