Expertisecentrum Europees Recht

Nieuwsbrief EU-Hof

De Nederlandse griffie van het EU-Hof publiceert vrijwel wekelijks een nieuwsbrief met daarin een aankondiging van arresten en conclusies. Onderstaand treft u de meeste recente nieuwsbrief aan.

Nieuwsbrief voor de week van

Dinsdag 21 november 2017

Hoorzitting in zaak C-673/16 Coman e.a. (RO)

(partners van gelijk geslacht – begrip echtgenoot)

 

Een Roemeense rechter vraagt het Hof of het begrip „echtgenoot” in richtlijn 2004/38 (vrij verkeer en verblijf voor EU-burgers en hun familieleden) de echtgenoot van hetzelfde geslacht omvat, afkomstig uit een staat die geen lid is van de EU.

Woensdag 22 november 2017

Arrest in zaak C-251/16 Cussens e.a. (IRL)

(BTW - rechtsmisbruik)

 

Cussens, Jennings en Kingston hebben op een terrein in Cork, Ierland, vijftien vakantiehuizen gebouwd. Zij verhuurden die voor twintig jaar aan hun eigen onderneming. De huurovereenkomst werd naar Iers recht als een eerste vervreemding van onroerend goed aangemerkt. Over de gekapitaliseerde waarde van de huur werd btw geheven. De huurovereenkomst werd een maand later beëindigd, waarna de vakantiehuizen aan derden werden verkocht. Over die verkopen was op grond van het Ierse recht geen btw verschuldigd, omdat alleen de oorspronkelijke eerste vervreemding, dat wil zeggen de langlopende huurovereenkomst, aan btw was onderworpen. De Ierse Supreme Court legt het Hof een aantal vragen voor in verband met het begrip rechtsmisbruik, zoals dat door het Hof in het arrest Halifax is uitgelegd.  De Ierse rechter wil met name weten of het verbod van misbruik van recht rechtstreekse werking heeft en boven het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel gaat.

Woensdag 22 november 2017

Hoorzitting in zaak C-571/17 PPU Ardic (NL)

(Europees aanhoudingsbevel)

 

Samet Ardic heeft de Duitse nationaliteit. Duitsland heeft een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen hem wegens een aantal strafrechtelijke veroordelingen. De Nederlandse rechter heeft echter vragen over de herroeping van de opschorting van de straf die Ardic is opgelegd wegens het niet naleven van voorwaarden en het zich onttrekken aan het toezicht en de leiding van een reclasseringsambtenaar. Had Ardic daarbij moeten worden gehoord door de Duitse rechter?

 

Woensdag 22 november 2017

Hoorzitting in zaak T-664/14 België / Commissie (BE)

(ARCO)

 

In deze zaak gaat het om de beslissing van de Commissie waarin zij de garantieregeling ter bescherming van de aandelen van individuele leden van financiële coöperaties (ARCO) als illegale staatssteun heeft aangemerkt. België voert aan dat het Commissiebesluit niet-evenredig is omdat het bovenop de verplichting om de steun terug te vorderen van ARCO, België tevens de verplichting oplegt om zich te blijven onthouden van elke uitbetaling aan de door de waarborg beschermde particulieren.

 

Donderdag 23 november 2017

Hoorzitting in zaak T-140/16 Le Pen / Parlement (FR)

(parlementair assistent)

 

Jean-Marie Le Pen is lid van het Europees Parlement sinds 1984. Tijdens zijn mandaat van 2009 tot 2014 heeft hij een parlementair assistent aangesteld die volgens de instanties van het Europees Parlement in feite tewerkgesteld was bij de partij Front National. Het Parlement vordert een bedrag van meer dan 320 000 euro terug. Le Pen is daartegen in beroep gegaan bij het Gerecht van de EU.