Expertisecentrum Europees Recht

Zoeken

1 t/m 10 van 200

1 Richtsnoeren gelijke behandeling mannen en vrouwen in verzekeringen

De Europese Commissie heeft richtsnoeren uitgebracht over de toepassing van de richtlijn inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten. Het artikel in de richtlijn dat seksegerelateerde factoren bij het verlenen van verzekeringsdiensten toestaat, werd vorig jaar door het EU-Hof ongeldig verklaard wegens strijd met het EU-Handvest van de Grondrechten, met name het verbod van discriminatie en het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

2 Commissie stelt nieuwe privacyregels voor

De internetburger heeft het recht vergeten te worden. Ook moet hij zijn toestemming geven voor het opslaan van zijn internetgegevens. Dat blijkt uit nieuwe voorstellen van de Commissie voor de EU-regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. De Commissie noemt dit “safeguarding privacy in a connected world”. Belangrijke verandering is ook dat de Commissie haar voorstel in de vorm van een verordening heeft gegoten, daar waar momenteel de bescherming van persoonsgegevens in een richtlijn is vastgelegd. Voor de activiteiten van politie en justitie is wel een apart richtlijnvoorstel gedaan, waarmee de Commissie een kaderbesluit uit 2008 wil vervangen.

3 Europese Raad: nieuwe verdragen met bijzondere constructies

De Europese Raad stond wederom in het teken van de economische en monetaire problemen waarmee de EU en de Eurozone geconfronteerd worden. Er werd een politiek akkoord bereikt over het nieuwe Verdrag voor Stabiliteit, Coördinatie en Governance in de Economische en Monetaire Unie. Een verdrag buiten de EU-verdragen om, maar ook weer niet helemaal. En ook een nieuw verdrag over het Europees Stabiliteitsmechanisme is getekend. Het ECER heeft de relevante gebeurtenissen op een rijtje gezet.

4 Eerste Kamer maakt bezwaar tegen EU-voorstellen alternatieve geschillenbeslechting

De Eerste Kamer heeft bezwaar gemaakt tegen twee voorstellen van de Europese Commissie over alternatieve geschillenbeslechting. Met de voorstellen wil de Commissie consumentenbescherming verbeteren en grensoverschrijdende transacties stimuleren. De Eerste Kamer ziet meer heil in zelfregulering en velt een negatief subsidiariteitsoordeel.

5 Eurocrisis for dummies

Heeft u dat ook? Dat u meer juridische achtergronden wil bij de situatie rond de Eurocrisis? De kranten en journaals staan er bol van, maar u mist net een stukje uitleg. Uit ervaring weet het ECER dat de EU makkelijk is uit te leggen aan de hand van het EU-jargon. In de Eurocrisis is het jargon niet van de lucht. Van firewall tot sweeteners, het ECER schiet u te hulp.

6 Presentatie jaarverslag EVRM-Hof

Op 26 januari heeft de president van het EVRM-Hof Sir Nicolas Bratza het judiciële jaar geopend en het jaarverslag over 2011 gepresenteerd. Het jaarverslag geeft een samenvatting van de activiteiten van het Hof en de statistieken voor 2011. In zijn speech ging de president van het Hof ook in op de toetreding van de EU tot het EVRM.

7 Kandidaten EP-verkiezingen langer in spanning

Nederland zal de uitslag van de verkiezingen van het Europees Parlement pas bekendmaken nadat ook de stembureaus in andere lidstaten gesloten zijn. Dat is op zondag om 22:00 uur. Volgens de Commissie moet Nederland de bekendmaking uitstellen omdat anders de verkiezingen in andere lidstaten kunnen worden beïnvloed. De Europese Commissie had Nederland hierop aangesproken in het kader van de EU-PILOT, een systeem waarmee de Europese Commissie op informele wijze (vermeende) inbreuken op het EU-recht aan de orde kan stellen.

8 Website burgerinitiatief gelanceerd

Op 1 april 2012 kunnen EU-burgers door handtekeningen te verzamelen een bepaald onderwerp op de agenda van de Europese Commissie zetten: het Europees burgerinitiatief. De Europese Commissie heeft een speciale website geopend om meer informatie te geven over de procedures die doorlopen moeten worden voordat het initiatief daadwerkelijk in de vergadering van de Europese Commissie aan de orde komt.

9 Commissie wil EU-begroting vereenvoudigen

Veel departementen hebben het gemerkt: in de afgelopen periode heeft de Europese Commissie veel voorstellen gedaan die gerelateerd zijn aan het Meerjarig Financieel Kader 2014-2020. In totaal zijn het er meer dan 120. De Europese Commissie heeft de voorstellen in een overzicht bijeen gebracht en daarbij bovendien een 'simplificatie-agenda' gepresenteerd. De Commissie wil minder administratieve lasten voor de EU-fondsen en roept de andere instellingen en lidstaten op hieraan mee te werken.

10 Recordproductiviteit en record aantal nieuwe zaken EU-Hof

Het EU-Hof heeft bekend gemaakt dat de drie rechterlijke instanties van het EU-Hof (Hof, Gerecht en Ambtenarengerecht) in 2011 1518 zaken hebben afgedaan. Nog nooit heeft het EU-Hof zoveel zaken afgedaan in een jaar. Daar staat tegenover dat een record aantal nieuwe zaken zijn aangebracht: 1569. In het vorige recordjaar 2010 waren dat nog 1406 zaken.