Expertisecentrum Europees Recht

Zoeken

1 t/m 10 van 200

1 Eerder optreden voor EU-Hof geen reden voor wraking rechter

De objectiviteit van een raadsheer lijdt volgens de Hoge Raad geen schade wanneer deze in een vorige functie de belangen van de Nederlandse Staat verdedigde in vergelijkbare procedures bij het Hof van Justitie van de EU.

2 EU-Hof verklaart sluiting verdrag inzake overdracht piraten nietig

Het besluit tot sluiting van het EU-verdrag met Mauritius over piraterijverdachten is terecht door de Raad zonder goedkeuring of raadpleging van het Europees Parlement vastgesteld. Echter, de Raad had nagelaten het Parlement tijdig te informeren. Daardoor was het EP niet in staat geweest zijn recht van toezicht uit te oefenen. Schending van dat vereiste van informatieverstrekking leidt tot nietigheid van het Raadsbesluit, aldus het EU-Hof.

3 EU-Hof verklaart ondertekening Kaderovereenkomst EU-Filipijnen gedeeltelijk nietig

De Raad heeft ten onrechte extra rechtsgrondslagen toegevoegd aan het besluit tot ondertekening van de Kaderovereenkomst EU-Filippijnen. De bepalingen in de Kaderovereenkomst op de deelgebieden milieu, vervoer en overname van derdelanders sluiten aan bij het hoofddoel van ontwikkelingssamenwerking en vormen geen zodanige verplichtingen dat sprake is van een eigen hoofddoel. Het besluit van de Raad dient daarom vernietigd te worden voor zover de Raad extra rechtsgrondslagen met betrekking tot die deelgebieden heeft toegevoegd, aldus het EU-Hof.

4 EU-Hof bevestigt openbaarheid juridisch advies Raad

Een verzoek om openbaarmaking van een juridisch advies van de Raad mag niet meer automatisch worden geweigerd. De Raad moet telkens een specifieke afweging maken, ook als het advies geen betrekking heeft op een wetgevingsprocedure. Dat geldt ook voor een advies over de keuze van de rechtsgrondslag van een mandaat voor internationale onderhandelingen. Alleen de verwijzingen naar de inhoud van het beoogde verdrag mag de Raad weglaten. Dat heeft het EU-Hof bepaald in een geschil tussen EP-lid In ’t Veld en de Raad.

5 Raad van State stelt EU-Hof vragen over EU-dienstenrichtlijn

Kan een gemeente taaleisen verbinden aan een vergunning voor raamprostitutie, zodat de exploitant kan communiceren met zijn huursters? En mag een gemeente bootvergunningen voor onbepaalde tijd geven aan een kleine groep exploitanten van rondvaartboten, waardoor de toegang tot deze sector wordt afgesloten voor andere belangstellenden? Met deze prejudiciële vragen over de uitleg van de Europese dienstenrichtlijn brengt de Raad van State twee trekpleisters van de Amsterdamse toeristenindustrie onder de aandacht van een Europees miljoenenpubliek.

6 Nieuwe DAEB-handreiking biedt overheden praktische ondersteuning

Het ministerie van BZK heeft een vernieuwde handreiking uitgebracht over de EU-aspecten van diensten van algemeen economisch belang. De handreiking 2014 is opgesteld door het Kenniscentrum Europa decentraal en geeft een actueel overzicht van de huidige mogelijkheden die Europese regelgeving op het gebied van financiering en uitvoering van DAEB biedt. Met de kennis uit de Handreiking kunnen met name decentrale overheden het instrument ten volle benutten.

7 Nieuwe afspraken over EU-info aan parlement en nieuwe sjablonen BNC fiches

Een uitgebreidere schets van het Europese krachtenveld, inclusief de verhoudingen tussen de instellingen en wat dit betekent voor de Nederlandse inzet. Via vernieuwde BNC-fiches, geannoteerde agenda’s of vaste periodieke rapportages zal het parlement voortaan nog beter worden geïnformeerd, zo heeft het kabinet besloten.

8 Europese Raad: prioriteiten voor de komende jaren

Europese Raad heeft een strategische agenda vastgesteld met EU-prioriteiten voor de komende vijf jaar. Ook zijn richtsnoeren gegeven voor de wetgevende en operationele activiteiten op het terrein van vrijheid, veiligheid en recht. De heer Juncker werd voorgedragen als voorzitter van de Europese Commissie.

9 Nieuwe Commissievoorzitter Juncker presenteert agenda; Europese Raad positief

Onder de titel “Een nieuwe start voor Europa: mijn agenda voor banen, groei, billijkheid en democratische verandering” heeft de nieuwe Commissie-voorzitter Juncker de politieke beleidslijnen voor de volgende Europese Commissie gepresenteerd. De Europese Raad reageerde positief op zijn plannen.

10 Morbide obesitas kan een „handicap” zijn voor de richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep.

Hoewel er geen algemeen beginsel van Unierecht is dat discriminatie op grond van zwaarlijvigheid als zodanig verbiedt, kan zwaarlijvigheid onder het begrip „handicap” worden geschaard wanneer deze zo ernstig is dat niet op gelijke voet met andere werknemers ten volle aan het beroepsleven kan worden deelgenomen. Dat adviseert advocaat-generaal Jääskinen het EU-Hof in een Deense zaak.