Saudi-Arabië

 

 

1. Legalisatie
Saudi-Arabië is bij geen enkel legalisatieverdrag aangesloten. Als u in het Koninkrijk der Nederlanden (d.w.z. Europees Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten) een of meerdere documenten uit Saudi-Arabië wilt gebruiken moeten deze eerst worden gelegaliseerd door het Saudische ministerie van Buitenlandse Zaken. Vervolgens moeten zij nog door de Nederlandse ambassade in Riyadh worden gelegaliseerd. Daarna zijn deze documenten klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

N.B: als een buitenlandse akte is gelegaliseerd, betekent dat niet automatisch dat de Nederlandse overheid uw akte zal accepteren als bewijs. Het is altijd mogelijk dat bijvoorbeeld de gemeente of de IND de echtheid van uw gelegaliseerde akte of de gegevens in uw akte wil laten onderzoeken.

2. Bemiddeling
Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan niet bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van lokaal opgemaakte documenten in Saudi-Arabië. Bemiddeling is wel mogelijk bij het opvragen van consulaire geboorteakten. Dit gaat als volgt: u schrijft een brief aan het Consulair Dienstencentrum van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarin u verzoekt om een consulaire geboorteakte in Saudi-Arabië aan te vragen. Het document heeft vanzelfsprekend altijd betrekking op een persoon met de Nederlandse nationaliteit. U sluit het volgende bij:

·         een kopie van uw Nederlandse paspoort;

·         in het geval van minderjarige kinderen ook een kopie van het paspoort van beide ouders.

Zie voor een uitgebreide toelichting

3. Aanvullende informatie.

3. Documenten

3.1. Geboorteakte
Bij een geboorte in Saudi-Arabië worden de ouders in het bezit gesteld van een ‘birth notification’, die wordt afgegeven door het ziekenhuis waar de geboorte heeft plaatsgevonden. Met dit document dient de geboorte binnen dertig dagen bij het ‘Civil Affairs Registrar’s Office’ (onderdeel van het Saudische ministerie van Binnenlandse Zaken) te worden aangegeven, waarna een ‘temporary birth certificate’ wordt afgegeven. Deze tijdelijke geboorteakte kan worden gebruikt voor het aanvragen van bijvoorbeeld een paspoort en/of een verblijfsvergunning. Ook kan de tijdelijke geboorteakte worden ingeschreven bij Bureau Landelijke Taken in Den Haag, waarna een Nederlandse akte kan worden opgemaakt. Een jaar na geboorte kan na overlegging van een vaccinatiebewijs de tijdelijke geboorteakte worden ingewisseld voor een definitieve geboorteakte. De geboorteakte dient achtereenvolgens in ieder geval door de Saudische ministeries van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken te worden gelegaliseerd en als laatste door de Nederlandse ambassade in Riyadh.

 

 

In Saudi-Arabië wordt pas sinds ongeveer 1970 in de grotere steden een registratie van geboorten bijgehouden. Voor Nederlanders werd om die reden in het verleden een consulaire geboorteakte opgemaakt. Uittreksels van consulaire akten kunnen worden opgevraagd via het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Het opvragen van lokale geboorteakten – zie onder 2. Bemiddeling - via het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag is niet mogelijk. U dient lokale akten zelf in persoon aan te vragen.

 

 

Het aanvragen van een uittreksel van een consulaire geboorteakte in Saudi-Arabië duurt gemiddeld drie maanden.

 

 

3.2. Verklaring van ongehuwd zijn

Een verklaring van ongehuwd zijn wordt niet door de Saudische autoriteiten afgegeven. Voor Saudiërs kan de burgerlijke staat worden afgeleid uit het ‘family record’ afgegeven door het ‘Civil Affairs Registrar’s Office’. Het ‘family record’ heeft een aparte kolom waarin de burgerlijke staat van de houder van het ‘family record’ kan worden vermeld. Wanneer een persoon gehuwd is, zal de naam van de huwelijkspartner in de genoemde kolom vermeld staan. Wanneer een persoon ongehuwd is, wordt deze kolom blanco gelaten. Nederlanders kunnen van de ambassade een verklaring van burgerlijke staat krijgen voor de periode waarin zij in Saudi-Arabië woonachtig zijn geweest. Een andere optie is dat de persoon in kwestie bij een lokaal kantongerecht tegenover een rechter en in het bijzijn van getuigen verklaart ongehuwd te zijn. Deze verklaring moet dan worden gelegaliseerd door het Saudische ministerie van Justitie en het Saudische ministerie van Buitenlandse Zaken. Vervolgens kan de verklaring gelegaliseerd worden door de Nederlandse ambassade in Riyadh.

 

 

3.3. Huwelijksakte
Een huwelijksakte kan volgens de Islamitische Sharia wetgeving lokaal worden opgemaakt bij een rechtbank. De akte kan worden gelegaliseerd door het Saudische ministerie van Justitie, vervolgens door het Saudische ministerie van Buitenlandse Zaken en als laatste door de Nederlandse ambassade in Riyadh. Hoewel een huwelijk in Saudi-Arabië in de regel bij een lokale rechtbank gesloten dient te worden, wordt een huwelijksakte die voldoet aan de Sharia, maar die is opgemaakt door een onofficiële instelling (bijvoorbeeld een moskee) in het buitenland, wel in Saudi-Arabië erkend. Daarmee ontstaat een conflict voor de Nederlandse wetgeving, omdat het huwelijk naar Nederlands recht niet rechtsgeldig is. Dit is bijvoorbeeld relevant voor een eerste paspoortaanvraag van een kind dat staande het (niet rechtsgeldige) huwelijk is geboren. 

3.4. Echtscheidingsakte
Een echtscheiding kan door een vrouw worden aangevraagd bij een lokale rechtbank. De procedure verloopt dan volgens de Sharia wetgeving. Naar aanleiding van de uitspraak van de rechter wordt een echtscheidingsakte opgemaakt. Deze kan worden gelegaliseerd door het Saudische ministerie van Justitie, vervolgens het Saudische ministerie van Buitenlandse Zaken en als laatste door de Nederlandse ambassade in Riyadh. Indien de man de echtscheidingsakte aanvraagt, dient deze de echtscheiding te melden bij een lokale rechtbank.

 

 

3.5. Overlijdensakte
Een overlijdensakte wordt in origineel afgegeven door het Saudische ministerie van Binnenlandse Zaken (het ‘Civil Affairs Registrar’s Office’) indien het een ingezetene van Saudi-Arabië betreft. Voor bezoekers die tijdens hun verblijf in Saudi-Arabië overlijden (bijvoorbeeld gedurende een bedevaart) wordt door het ‘Civil Affairs Registrar’s Office’ een overlijdensakte opgemaakt en verstuurd naar het Saudische ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit ministerie verstuurt de overlijdensakte uiteindelijk naar de ambassade van het land waar de overledene vandaan komt. Deze procedure kan tot negen maanden duren. Het opvragen van een duplicaat van een overlijdensakte die al eerder is afgegeven kan alleen via het Saudische ministerie van Buitenlandse Zaken. De ervaring leert dat de kans van slagen erg klein is als het overlijden buiten de regio Riyadh staat geregistreerd, omdat de ambassade dan niet in staat is direct te bemiddelen bij het opvragen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saudi-Arabië, 21 maart 2014.