Zoeken

1 t/m 10 van 200

1 TIEA Aruba Bermuda

Op 20 oktober 2009 is te Hamilton (Bermuda) tot stand gekomen het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en Bermuda (zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland) inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen (Tax Information Exchange Agreement; TIEA).

2 Ondertekening belastinginformatie-uitwisselingsverdragen

Op 28 september 2009 zijn wederom twee belastinginformatie-uitwisselingsverdragen (Tax Information Exchange Agreements; TIEA) gesloten ten behoeve van de Nederlandse Antillen. Het gaat om verdragen met respectievelijk Bermuda en Saint Vincent en de Grenadinen.

3 Ondertekening TIEA Nederlandse Antillen Mexico

Op 1 september 2009 is tot stand gekomen het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Verenigde Mexicaanse Staten inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingen (Tax Information Exchange Agreement; TIEA).

4 Koninkrijk der Nederlanden bekrachtigt Protocol inzake kindsoldaten

Op 24 September 2009 heeft Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen de akte van bekrachtiging van het Koninkrijk der Nederlanden, voor Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba, bij het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten gedeponeerd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, depositaris van het Verdrag.

5 Ondertekening TIEA Nederlandse Antillen Canada

Op 29 augustus 2009 heeft te Vancouver, Canada de ondertekening plaatsgevonden van het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden ten behoeve van de Nederlandse Antillen en de Regering van Canada inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingen (Tax Information Exchange Agreement; TIEA).

6 Ondertekening Facultatief Protocol bij het ESOCUL-Verdrag

Op 24 september 2009 heeft Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken te New York het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten voor het Koninkrijk der Nederlanden ondertekend.

7 Ondertekeningsceremonie “Rotterdam Rules”

Op woensdag 23 september 2009 is het nieuwe Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationale vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee ("United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea") te Rotterdam voor ondertekening opengesteld.

8 Het Koninkrijk der Nederlanden sluit 28 fiscale verdragen

Op 10 en 11 september 2009 is een onder regie van de Afdeling Verdragen van dit Ministerie een groot aantal fiscale verdragen tot stand gekomen.

9 Ondertekening TIEAs in Mexico City

Op 1 en 2 september 2009 zijn te Mexico City diverse belastinginformatie uitwisselingsverdragen (Tax Information Exchange Agreement; TIEA) voor de verschillende landen van het Koninkrijk der Nederland gesloten.

10 Zwitserland bekrachtigt Verdrag inzake het toepasselijk recht op effecten

Op maandag 14 september 2009 heeft Zwitserland zijn akte van bekrachtiging van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op bepaalde rechten ten aanzien van effecten die door een tussenpersoon worden gehouden (Hague Securities Convention) neergelegd bij dit Ministerie, depositaris van het Verdrag.